خدمات ادرای

معاونت
آقای امین علی گلی
مسئول حراست
آقای صفری
مسئول شهرسازی و درآمد
آقای امین علی گلی
مسئول دفترفنی
آقای محسن خواجه زاده
مسئول مالی
آقای قاسم ادیبی
مسئول خدمات
آقای محمد فرامرزی زاده
مسئول دفتر شهردار
آقای محمد فرامرزی زاده
مسئول دبیرخانه
خانم پروانه احمدی پور
خدمات موتوری
آقای داود محمدی گماری
روابط عمومی
آقای رضا ستایشی نژاد
واحددرآمد
خانم الهام ژولاییان
کارپرداز
آقای قاسم ادیبی
بازرسی و اجراییات
آقای محمد فرامرزی زاده
مسول اداری و کارگزینی
آقای مسعود فرهاد