اصلاح روشنایی

1399-07-29

اصلاح روشنایی توسط واحد خدمات شهری شهرداری شهر سیاه منصور

اصلاح روشنایی خیابان های امام حسن مجتبی حضرت رسول خضر نبی و امام جعفر صادق توسط واحد خدمات شهری شهرداری سیاه منصور    
1399-07-27

اصلاح روشنایی