اصلاح روشنای

1399-09-16

تعویض کابل چراغ های پل روگذر

  🔸بدلیل فرسوده بودن کابل ، مشکل روشنایی وجلوگیری از تصادفات، امروز کابل چراغ های پل روگذر تعویض و مشکل روشنایی برطرف شد.