بیس کوبی

1399-07-27

بیس کوبی منطقه سرسرباز و کوره بلند

    بیس کوبی منطقه سرسرباز و کوره بلند با حضور شهردار محترم شهر سیاه منصور