خدمات شهری

1399-07-29

شروع درختکاری کمربند فضای سبز

شروع درختکاری کمربند فضای سبز توسط واحد خدمات شهری شهرداری سیاه منصور  
1399-07-28

شن ریزی اطراف زمین چمن شهر سیاه منصور

شن ریزی اطراف زمین چمن شهر سیاه منصور برای راحتی عبور و مرور وسایل نقلیه