خدمات شهر سیاه منصور

1400-07-14

بازدید میدانی سرپرست شهرداری از منطقه سرسرباز

  به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیاه منصور بازدید میدانی سرپرست محترم شهرداری خانم طیبی پور به همراه مسول دفتر عمرانی از […]