درختکاری شهری شهر سیاه منصور

1399-07-29

شروع درختکاری کمربند فضای سبز

شروع درختکاری کمربند فضای سبز توسط واحد خدمات شهری شهرداری سیاه منصور