رنگ کاری

1399-07-27

رنگ کاری جدول کمربند فضای سبز

بعد از جدول بندی کمربند فضای سبز رنگ کاری جدول و بلوار شروع شده و انشاءالله به زودی به اتمام خواهد رسید