روشنایی

1399-08-27

نصب پایه های روشنایی آیلندی ورودی شهر سیاه منصور

باتوجه به نیاز روشنایی در ورودی شهر و جلوگیری از تصادفات پایه های روشنایی آیلندی  توسط شهرداری در ورودی شهر نصب گردید.
1399-08-03

ایجاد روشنایی آرمستان شهر سیاه منصور در دستور کار شهرداری

روشنایی ارمستان شهر سیاه منصور با ایجاد برج نوری و نصب پایه های برق درحال انجام است وانشاءالله به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.