شستوی مدارس

1399-07-29

شستشوی مدارس شهر سیاه منصور

اماده سازی وشستشوی مدارس جهت بازگشایی مهر99 توسط واحد خدمات شهری