پایه های آیلندی

1399-08-27

نصب پایه های روشنایی آیلندی ورودی شهر سیاه منصور

باتوجه به نیاز روشنایی در ورودی شهر و جلوگیری از تصادفات پایه های روشنایی آیلندی  توسط شهرداری در ورودی شهر نصب گردید.